Jak je to u sousedů

Příklady ze zahraničí

Z jednání Evropské federace asociací turistických průvodců (FEG), 22.-23.11.2008, Palma de Mallorca, vyplynulo, že není jednotný postup vůči průvodcům z ostatních členských zemí EU. Například Rakousko vyžaduje ohlášení před prvním poskytnutím služby a dává k tomu podrobný návod. Francie ohlášení nepožaduje, ale jejich federace průvodců proti tomu protestuje a žádá finanční příspěvky od FEG. V Itálii se vyžaduje ohlášení dle jednotlivých regionů. Malta zavádí zesílené kontroly průvodců ve spolupráci s policií (kurz průvodce na Maltě trvá 3 roky). Lotyšsko upravilo kurz pro průvodce na 600 hodin během šesti měsíců.

Rakousko: výkon živnosti průvodce z jiných států EU/EHP

Průvodci/průvodkyně z členských států EU nebo smluvního státu EHP smí v Rakousku vykonávat živnostenskou činnost průvodce:

1. na základě pobočky v Rakousku

Je zapotřebí ohlášení živnosti u okresního správního úřadu, v jehož okrsku pobočka leží. Právnické osoby musí být kromě toho zapsány v rakouském obchodním rejstříku. Při ohlášení je třeba předložit doklad o způsobilosti (může doložit také cestou uznání diplomu – § 373c a 373d Živnostenského řádu 1994).

2. přechodně a příležitostně jako služba překračující hranice

Předpokladem pro poskytování živnostenských služeb překračující hranice průvodcem je, aby v domovském státě bylo k dispozici oprávnění k provádění této služby. Protože se u živnosti „průvodce“ v Rakousku jedná o regulovanou živnost, je zapotřebí podání oznámení služby popř. jeho vzetí na vědomí Spolkovým ministerstvem hospodářství a práce.

Předpokladem pro vzetí oznámení služby na vědomí je, že:

  • profese průvodce je v domovském státě regulovaná, nebo
  • že průvodce absolvoval regulované vzdělání, nebo
  • profesi vykonával u uplynulých 10 letech alespoň dva roky.

Potřebné podklady pro oznámení služby (originál nebo ověřená kopie, u dokumentů, které nejsou vyhotoveny v německém jazyce, kromě toho ověřený překlad):

  • doklad o státní příslušnosti v členském státu EU nebo smluvním státu EHP
  • potvrzení příslušného úřadu o oprávnění k výkonu profese
  • doklad o profesní kvalifikaci
  • potvrzení o dosavadní činnosti v živnosti

Oznámení služby s podklady se provede na adrese:
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit /Spolkové ministerstvo hospodářství a práce/
Abteilung I/9 (Oddělení I/9)
Stubenring 1
1011 Wien

Zda je průvodce/průvodkyně oprávněný/á k poskytování služeb překračujících hranice, bude možné zjistit online z veřejně přístupného rejstříku služeb. Přeshraniční činnost bez zápisu v rejstříku služeb bude potrestána peněžitými pokutami do 1.090,– Euro (§ 368 Živnosten­ského řádu).

Informace k oznámení služby: www.bmwa.gv.at nebo post@i9.bmwa.gv.at

S dotazy se obracejte na:
Wirtschaftskammer Salzburg
Fachgruppe der Freizeitbetriebe
E: nrauchenschwan­dtner@wks.a

Slovensko:

ZÁKON zo 14. júna 2001 o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

§ 5a Sprievodca v cestovnom ruchu

(1) Sprievodca v cestovnom ruchu je fyzická osoba, ktorá sprevádza objednávateľov a podáva v dohodnutom jazyku výklad o kultúrnom a prírodnom dedičstve a má odbornú spôsobilosť, na ktorú má osvedčenie o získanom vzdelaní. 4a)