Současná právní úprava

I. Zákon č. 130/2008 Sb

http://www.sagit.cz/…birkatxt.asp?…

Dne 1. července 2008 nabyl účinnosti zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Činnost průvodce se tak opět stala živností ohlašovací volnou. To znamená, že k jejímu výkonu není zapotřebí mít stanovenou kvalifikaci, pouze splnit obecné podmínky nutné pro získání živnostenského lis­tu.

II. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

http://business.center.cz/…ony/zivnost/

III. Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. – obsahová náplň živností volných

http://www.mpo.cz/…nt48868.html

Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Nabízení, prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu a organizování, nabízení a zprostředkování prodeje kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu, vyjma prodeje zájezdů. Jednotlivými službami cestovního ruchu se rozumí zejména zabezpečení dopravy, ubytování, stravování, průvodcovských služeb, prodeje a rezervace letenek, prodeje a rezervace železničních a autobusových jízdenek včetně místenek, prodeje a rezervace lodních lístků včetně kajut, zprostředkování víz, nabídky a prodeje balneologických služeb za účelem relaxace a rekondice, nabídky a prodeje sportovních aktivit za účelem relaxace a rekondice – například jízda na koni, půjčování kol a dalších sportovních potřeb, pobyt ve fitcentrech, zprostředkování a zajištění účasti na sportovních a společenských akcích a zprostředkování prodeje dalších služeb spojených s rekreací, odpočinkem a služebním, obchodním jednáním. Doprovázení skupiny osob nebo jednotlivců, při němž je v jazyku podle jejich výběru poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví země. Výklad obsahuje zejména informace o kultuře (historické, umělecké, archeologické, folkloristické, etnologické, gastronomické a podobně), životním prostředí (geologické, přírodní, klimatické a podobně), jednotlivých lokalitách (historických, průmyslových, městských centrech a podobně), místech (muzea, kostely a podobně) a oblastech (turistických regionech, krajích a podobně). Zajištění dalších nezbytných činností spojených s doprovodem skupiny osob nebo jednotlivců, vedením a kontrolou itineráře, zajištěním programu, obstaráním základních informací během cesty, včetně praktických informací vztahujících se k místu pobytu, a poskytováním základní pomoci doprovázeným osobám. V rámci tohoto činnosti lze prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

(Tímto nařízením bylo zrušeno Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., které rozdělovalo průvodcovskou činnost na: a) horskou, b) tělovýchovnou a sportovní, c) v oblasti cestovního ruchu.)
http://www.sagit.cz/…birkatxt.asp?…

IV. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES a 2005/36/ES

A. Směrnice 2006/123/ES (ze dne 12. prosince 2006) o službách na vnitřním trhu

V poslední době se ve sdělovacích prostředcích opakovaně objevily informace o zjednodušení poskytování služeb v zemích EU. Tato zlepšení jsou spojena s implementačním procesem Směrnice o službách na vnitřním trhu 2006/123/ES. Členské státy musí směrnici implementovat do svých právních řádů nejpozději do 28.12.2009.

Průvodci ze zemí EU, kteří budou chtít provozovat průvodcovskou činnost v jiném státě unie, budou tuto činnost moci vykonávat buď na základě principu vysílání pracovníků nebo principu přeshraničního poskytování dočasných služeb OSVČ. Co to konkrétně obnáší, naleznete v článku „Volný pohyb služeb – co nového čeká podnikatele?“ v sekci Související články.

http://eur-lex.europa.eu/…exUriServ.do?…

Kapesní průvodce směrnicí o službách na vnitřním trhu
http://www.mpo.cz/…nt31529.html

Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU
http://www.socr.cz/…ace/Cela.pdf

B) Směrnice 2005/36/ES. (ze dne 6. července 2005) o uznávání odborných kvalifikací

http://eur-lex.europa.eu/…exUriServ.do?…

V. Evropská norma CEN 13809

V červnu 2004 vydal Český normalizační institut českou verzi přelomové mezinárodní EN ISO normy pro oblast hotelů a ostatních kategorií turistického ubytování, a to pod číslem ČSN EN ISO 18513. Uvedená norma navazuje na již v měsíci lednu 2004 vydanou evropskou normu ČSN EN 13809 „Služby cestovního ruchu – Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) – Terminologie“. Vydáním těchto dokumentů se završuje dlouholetý proces spojený s diskusemi o možnosti vytvoření mezinárodních norem pro oblast služeb cestovního ruchu. Průvodce cestovního ruchu je podle definice evropské normy ČSN EN 13809 „fyzickou osobu, která provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru a poskytuje výklad o kulturním a přírodním dědictví oblastí, přičemž tato osoba má obvykle specializaci na příslušnou oblast vydanou a/nebo uznávanou příslušným úřadem.“ ČSN EN 13809 http://as.stk.cz/…ckage.seznam?…\

VI) Zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

http://business.center.cz/…cast2h5.aspx