Online petice na podporu kvalifikovaných českých průvodců v ČR

Nekvalifikovaní průvodci dělají špatné jméno naší zemi

My, profesionální průvodci cestovního ruchu, jsme nuceni dvacet let po sametové revoluci konstatovat, že jsme se nedočkali vyřešení nejzásadnějších problémů našeho oboru, a to z následujících důvodů.

Ačkoliv ve většině turisticky vyspělých státech je práce průvodce považována za činnost vysoce odbornou, u nás ji může vykonávat prakticky kdokoliv. Novelou Živnostenského zákona došlo ke dni 1. července 2008 k přeřazení průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu z živnosti vázané na živnost ohlašovací volnou. V důsledku toho nemusí průvodce již nadále dosáhnout a prokázat stanovenou kvalifikaci. Dostali jsme se tak do situace, kdy jsou návštěvníkům ČR poskytovány průvodcovské služby nekvalifikovanými průvodci, kteří jim sdělují chybné informace a často pošpiňují dobré jméno České republiky.

Kromě toho nezájem kompetentních orgánů a především absence účinných kontrolních mechanismů mají za následek, že práci průvodců na našem území může bez splnění povinností daných zákonem (získání živnostenského listu) a bez omezení a rizika postihu vykonávat víceméně každý. Jedná se především o občany třetích zemí, ale i EU. Tato pro nás smutná situace je dobře známá mezi zahraničními cestovními kancelářemi, které ji také náležitě využívají. Kontrolní a regulační mechanismy, běžné v zahraničí, u nás neexistují či nefungují. V důsledku tohoto černého trhu čeští kvalifikovaní profesionální průvodci postupně přicházejí o práci a zároveň nemají možnost stejným způsobem volně pracovat v zahraničí.

Pokud jde o Směrnici o službách na vnitřním trhu 2006/123/ES., která má být implementována do českého právního řádu do konce roku 2009, nebudou naše níže uvedené požadavky v rozporu s principem volného pohybu služeb na vnitřním trhu EU. Stane-li se u nás průvodcovská činnost živností vázanou, budou u nás tuto činnost moci vykonávat průvodci z jiných členských států EU buď na základě principu vysílání pracovníků, nebo principu přeshraničního poskytování dočasných služeb OSVČ, kdy se průvodce ohlásí na příslušném místním úřadě (tento postup je běžný také v jiných turisticky vyspělých státech unie).

Jsme přesvědčeni, že rozumná úprava naší činnosti, taková, jakou mají naši kolegové v jiných turisticky vyspělých zemích (mimo jiné i v sousedním Rakousku a Slovensku), bude ku prospěchu nejen nám, podnikatelům či zaměstnancům v oboru, ale i návštěvníkům naší republiky a v neposlední řadě i státu.

Proto se my, níže podepsaní občané, obracíme na Vás, poslance a senátory Parlamentu České republiky, stejně jako na všechny kompetentní orgány, s žádostí o urychlenou nápravu.

Požadujeme následující:

  1. Vrátit živnost průvodce v cestovním ruchu, toho času živnost ohlašovací volnou, mezi živnosti vázané.
  2. Pro občany EU podmínit výkon činnosti průvodce na území ČR ohlášením činnosti na místním úřadě, jehož součástí bude povinnost doložit odbornou kvalifikaci získanou v domovském státě.
  3. Vytvořit jednotný centrální registr kvalifikovaných průvodců jak českých, tak zahraničních, kteří poskytují průvodcovské služby na území ČR.
  4. Vymezit na území ČR místa mimořádného významu, kde by výklad turistům mohl provádět pouze odborný průvodce, držitel místní licence (např. místa na seznamu památek UNESCO, národní parky, muzea a galerie).
  5. Zavést účinný kontrolní mechanismus, který by byl schopen zasahovat a sankcionovat osoby, vykonávající na území ČR neoprávněně činnost průvodce.

Petici vypracovaly Hana Fuková, Zdena Kobylková a Bohumila Pokorná ze Sdružení průvodců ČR.

PŘIPOJTE SVŮJ PODPIS POD TUTO ONLINE PETICI