Návod pro průvodce: jak zabránit neoprávněnému podnikání v oboru

29. 6. 2009

NÁVOD PRO PRŮVODCE
.: jak zabránit neoprávněnému podnikání v oboru :.

PRADIDELNÉ KONTROLY PRŮVODCŮ NAMÍSTO DEMONSTRACE
Začátkem roku jsme vám na schůzce průvodců slíbili, že Sdružení průvodců ČR zorganizuje demonstraci před Ministerstvem pro místní rozvoj, nicméně výsledek takové demonstrace si asi každý dovede představit. Naše prohlášení by pravděpodobně skončilo v koši ještě dříve než by se dostalo do rukou ministra. Rozhodli jsme se proto vložit energii do něčeho, co skutečně pomůže změnit situaci českých průvodců k lepšímu. Na základě jednání s živnostenským úřadem a Městskou policií pro Prahu 1 vám přinášíme tento návod. Pravidelné kontroly průvodců v terénu alespoň částečně pomohou vymýtit dnes tolik rozšířený fenomén „černých průvodců“, kteří berou legálně pracujícím průvodcům práci.

NAŠE SÍLA: JE NÁS HODNĚ…
Zkušenosti z jiných zemí – např. Portugalska a Řecka – ukazují, že se situace průvodců změnila k lepšímu, když sami průvodci začali pravidelně upozorňovat dotčené orgány na případy neoprávněného podnikání. Žádáme proto všechny průvodce cestovního ruchu v ČR, aby aktivně napomáhali k ochraně podnikatelského prostředí v oboru.

SPOLUPRÁCE S ŽIVNOSTENSKÝM ÚŘADEM
Na základě jednání s živnostenským úřadem pro Prahu 1 vytvořilo Sdružení průvodců ČR návod, který by měl sloužit jako vodítko pro vytipování těch subjektů, které nemají oprávnění vykonávat činnost průvodce cestovního ruchu v ČR.

KDO NEMŮŽE VYKONÁVAT ČINNOST PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU V ČR:

1) Občané ze třetích zemí (mimo EU), kteří přijeli do ČR na turistické vízum.
(Tyto osoby mohou v ČR provozovat volnou živnost pouze na základě ohlášení živnosti s tím, že zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost doložit doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky svého podniku.)

2) Občané ze zemí EU, kteří ve svém domovském státě neprovozují živnost průvodce, nebo nemají pracovní smlouvu.
(Státní příslušník členského státu EU (včetně státního příslušníka jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace), který je na území členského státu EU oprávněn provozovat podnikatelskou činnost, může na území ČR dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 49 a následujícími Smlouvy o založení Evropského společenství. Právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právem členského státu Evropské unie a která má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti v některém z členských států Evropské unie a je na území členského státu Evropské unie oprávněna provozovat podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 49 až 55 Smlouvy o založení Evropského společenství.)

3) Občané ČR, kteří neprovozují živnost průvodce, nebo nemají pracovní smlouvu.
(Vzhledem k tomu, že se jedná o obor živnosti volné, musí podnikatel, který provozuje průvodcovskou činnost, disponovat živnostenským oprávněním pro živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor živnosti volné „Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“ (obor č. 71). Živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti pro tuto živnost.)

KOHO KONTAKTOVAT
Pokud se stane, že vám například řidič, učitel, turista apod. vezme práci a nemá k tomu oprávnění, kontaktujte, prosím, místní kontrolní odbor živnostenského úřadu. Pokud neznáte telefon, volejte 1188, přepojí vás.

Kontrolně správní oddělení živnostenského úřadu pro Prahu 1
Mgr. Tatiana Kunštátová, vedoucí živnostenského odboru, tel.: 221 097 466.
František Dickelt, vedoucí kontrolně správního oddělení, tel.: 221 097 209.
Irena Melicharová, kontrolorka, tel.: 221 097 350.